Als de ouder of de cliënt erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zul je in overleg moeten beslissen wat de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.

 

  • Dat kan zijn het wijkteam zelf, maar het kan ook een andere relevante instantie zijn, zoals GGZ of Verslavingszorg, financiële hulpverlening of Home-start. Bedenk dat kindermishandeling en huiselijk geweld niet zomaar overgaat. Ook als ouders of cliënten zelf hulp willen is het noodzakelijk om bij een doorverwijzing een vinger aan de pols te houden. Volg wat er gebeurt en laat de instantie waarnaar verwezen is terugkoppelen hoe het gaat en wat het wijkteam kan betekenen. Dat geldt des te meer wanneer de hulpverlening van een andere organisatie stopt.

De afspraken zijn:

Wijkteam en SAVE beoordelen en onderzoeken zelf of er sprake is van kindermishandeling en of huiselijk geweld. Voor jeugd doet SAVE dit, voor volwassenen wordt Veilig Thuis ingeschakeld.

 

  • Als de veiligheid van een kind in geding is: SAVE coördineert en ondersteunt hulptraject. Wijkteam is betrokken

  • Als hulp in vrijwillig kader plaatsvindt: Wijkteam heeft regie en SAVE is betrokken.

  • Als het in een gedwongen kader is: SAVE heeft regie en Wijkteam is betrokken.

  • Is de veiligheid van een volwassene in gevaar?: altijd melden bij Veilig Thuis

 

  • Save kan altijd een  jeugdbeschermingstafel bijeenroepen.  Dat doen ze samen met RKB, Save, wijkteam , ouders en eventueel het kind of de jongere om een plan te maken.

 

Met een jeugdige tussen 12 en 16 jaar die hulp wil ontvangen maak je een gezamenlijk plan over de volgende stappen. Je spreekt ook met de ouders al of niet in bijzijn van de jeugdige.
Het plan en de afspraken worden in het dossier vermeld.