Deze stap komt na stap 5 en mag niet worden overgeslagen!

 

Evaluatie houdt in:

 • U checkt altijd of de cliënt, de ouder(s) of het kind(eren) de hulp of ondersteuning heeft ontvangen die nodig is om de veiligheid te garanderen, om de opgelopen schade te herstellen en om het risico op (herhaald) geweld of kindermishandeling te voorkómen.
 • Mocht u bij de evaluatie constateren dat er geen/onvoldoende hulp tot stand is gekomen, of dat de geboden hulp onvoldoende effectief is: dan doorloopt u opnieuw de stappen van de meldcode.
 • Bij herhaalde of terugkerende zorgen vraagt u altijd advies aan Veilig Thuis.

Aandachtspunten:

 • Als het kind, de ouders of de cliënt verwezen is naar een andere instantie dan het Wijkteam, dan heeft het nadrukkelijk de voorkeur dat dat gebeurt met een zogenaamde warme overdracht. Te weten: u gaat zelf mee naar de eerste afspraak of maakt samen met betrokkenen telefonisch een afspraak.
 • U hoort bericht te krijgen van de instantie waarnaar verwezen is. Als dat bericht niet komt, doet u zelf actief navraag of het gezin, het kind of de cliënt zich gemeld heeft en of de hulpverlening / behandeling is begonnen.
 • Na enkele maanden nog eens navraag doen bij de ouders en/of het kind hoe de situatie is, wordt gepland als activiteit in het dossier. (Rappel / Monitoring)
 • Als de ouders, het kind of de volwassen cliënt niet zijn verschenen bij de instantie waarnaar verwezen is, neemt u opnieuw contact op met alle betrokkenen en zorgt u ervoor dat er hulp op gang komt. (stap 5 van de meldcode)
 • Zodra er signalen zijn dat de hulpverlening niet goed functioneert bijvoorbeeld doordat de hulpverlening voortijdig door de ouders, de jeugdige, de cliënt of de hulpverlening gestopt is of door een verhuizing van het gezin, dan zorgt u ervoor dat u - samen met de hulpinstantie waarnaar verwezen is - de benodigde hulp (alsnog) op gang komt.
 • Veilig Thuis hoort terug te koppelen aan de melder wat er met de melding gebeurd is. Mocht dit terugkoppelen te lang duren, dan belt u zelf  om actief te informeren naar de stand van zaken betreffende de melding en de vervolgstappen die gezet zijn.

Belangrijk!

 • Uw verantwoordelijkheid op basis van de Wet meldcode houdt niet op bij het doen van een melding of het doorverwijzen naar hulp/behandeling.
 • U bent er (mede) verantwoordelijk voor dat het slachtoffer van kindermishandeling of huiselijk geweld ook daadwerkelijk de hulp/bescherming krijgt die hij of zij nodig heeft.
 • Deze hulp moet erop gericht zijn dat de veiligheid van het kind/de volwassene gegarandeerd is, dat er hulp is om de opgedane schade (zoveel mogelijk) te herstellen én dat er hulp is om de risico's op herhaald geweld/mishandeling/verwaarlozing/misbruik in de toekomst te voorkómen.