Stap 2 van de meldcode houdt in:

 • Als medewerker van het (sociaal) lokaal team vraagt u advies en overlegt u met de aandachtsfunctionaris voor kindermishandeling & huiselijk geweld binnen uw organisatie.
 • Spreek af wie welke acties onderneemt en wie de coördinatie heeft.
 • Vraag daarnaast, als het nodig is, advies aan Veilig Thuis.
 • Leg de uitkomst van het overleg vast in het (kind/gezins)dossier.

Aandachtspunten:

 • Handel nooit alleen.
 • U neemt een signaal of een vermoeden van kindermishandeling / huiselijk geweld serieus, redeneert het niet weg, en u bent zich bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid of ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met een collega of de aandachtsfunctionaris.
 • Uw vraag aan uw collega of aandachtsfunctionaris is: “Is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek hierover dwingt u om de eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de collega een voorlopig plan op te stellen.
 • Ook informatie over andere kinderen in het gezin wordt betrokken bij de afwegingen.
 • Ga na welke andere professionals betrokken zijn bij het gezin. Vraag dit allereerst na bij de ouders of kind zelf.
 • Wanneer kind geregistreerd is in de Verwijs Index Risicojongeren (VIR), zal bij een ‘match’ ook blijken of en welke andere professionals betrokken zijn.
 • Soms is het overleg met andere belangrijke instanties verankerd in een multidisciplinair samenwerkingsverband.
 • In het belang van kind kan het soms nodig zijn om zonder toestemming, maar met medeweten van de ouders en eventueel kind, informatie te vragen bij andere professionals en met hen te overleggen.
 • Jeugdprofessionals moeten dus goed weten onder welke omstandigheden zij wel en niet informatie over gezinnen mogen delen.

Beroepsgeheim, informatie delen en toestemming:

 • Het vragen van advies (aan uw collega, aandachtsfunctionaris en/of aan Veilig Thuis) gebeurt op basis van anonieme cliëntgegevens, daarom is er geen sprake van een eventuele doorbreking van het beroepsgeheim.
 • Toestemming van ouder(s) en/of kind voor het verstrekken van gegevens is wel nodig bij extern overleg.
 • Klik linksonder in dit scherm op de button 'Beroepsgeheim, meldcodes, meldrecht en conflict van plichten' voor meer informatie.