De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is sinds 2013 van kracht. Deze wet heeft als doel professionals te ondersteunen bij het signaleren, handelen en eventueel melden van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Op basis van deze wet zijn organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaars verplicht een Meldcode op te stellen met een stappenplan zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Uit onderzoek blijkt dat hulp- en zorgverleners en leerkrachten drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet voorhanden hebben. (www.meldcode.nl)

De volgende meldcodes en richtlijnen zijn gebruikt als bron voor www.handelingsprotocol: