Dit is het online handelingsprotocol voor medewerkers van ARKIN, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Verslaving.

Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Convenant Melden van Kindermishandeling/uitwisseling van gegevens.

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.De medewerkers in blok 1 hebben een signaleringsverantwoordelijkheid, in blok 2 een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid en in blok 3 een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

Er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld binnen Arkin.

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is:

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Laatste update juli 2017.

‘Afwegingskader’ in meldcode per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En dat hen in staat stelt te beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

Lees er meer over in deze Kamerbrief en in deze – inmiddels gepubliceerde - Algemene maatregel van Bestuur.

Bekijk de Richtlijn Kindermishandeling voor professionals

E-learning Augeo:

Scholingsoverzicht GGZ