Wat u moet doen: 

 • Op basis van de weging komt u tot een besluit: hulp organiseren of melden. 

Hulp organiseren en de effecten volgen

 • Als de ouder erkent dat er een probleem is en graag hulp wil ontvangen, zal de zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werker de ouders en het kind goed moeten doorverwijzen. Dat kan in overleg met de wijkwelzijnsorganisatie (maatschappelijk werk), de Jeugdgezondheidszorg (schoolarts) of door rechtstreeks contact op te nemen met  een andere relevante instantie.
 • Kondig aan in uw gesprek met de organisatie voor maatschappelijk werk, met het Wijkteam  of een andere hulpverlenende instantie dat u de ouders en het kind gaat doorverwijzen. Check na één of twee weken bij de hulpverlenende organisatie of de ouders ook daadwerkelijk hulp hebben gezocht.
 • Leg de afspraken omtrent doorverwijzing naar de hulpverlenende organisatie vast in het leerlingdossier.
 • Nadat u ervoor gezorgd heeft dat de ouders en het kind zijn doorverwezen naar een hulpverlenende instantie, blijft u het kind volgen. 
 • Wanneer u zorgen blijft houden of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. Kijk welke afspraken eerder zijn gemaakt en check of deze zijn nagekomen en wat de resultaten daarvan zijn geweest. Indien de zorgen / signalen blijven: bespreek dit in het interne zorgteam en overweeg een melding bij Veilig Thuis. 

Melden en de effecten volgen

 • Wanneer de (reeds bestaande) hulp niet voldoende blijkt te zijn, of wanneer er alsnog een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld blijft bestaan, dan bespreekt u dit met de ouders en/of het kind. U geeft aan dat uw zorgen blijven bestaan en u kondigt aan dat u een melding gaat doen.
 • U doet een melding bij Veilig Thuis. Dat kan telefonisch of schriftelijk met een meldingsformulier.
 • Wanneer ouders hulp weigeren en er is een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld dan doet u een melding bij Veilig Thuis.
 • Leg de gegevens over uw melding bij Veilig Thuis vast in het leerlingdossier.
 • Als het goed is neemt Veilig Thuis na enige tijd contact met u op om u te laten weten welke actie er door Veilig Thuis is genomen en welke afspraken er zijn gemaakt. Indien u geen terugkoppeling krijgt van Veilig Thuis kunt u ook zelf contact met hen opnemen. 
 • Nadat u gemeld heeft, blijft u het kind volgen.
 • Wanneer u zorgen blijft houden of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. Neem z.s.m. contact op met Veilig Thuis en bespreek met hen dat u (nog altijd / opnieuw) signalen opmerkt. Dit kan tot een tweede melding leiden, waarbij Veilig Thuis opnieuw de verantwoordelijkheid heeft om de zaak te onderzoeken.

Bij verhuizing van gezin / kind naar een andere woonplaats en school:

 • Bij verhuizing van een leerling (over wie bij de school zorgen/vermoedens bestaan van kindermishandeling) wordt contact opgenomen met de nieuwe school van het kind. Met de zorgcoördinator van de nieuwe school worden de zorgen besproken. Het stappenplan van het protocol wordt binnen de nieuwe school opnieuw in werking gezet.