Wat u verwacht wordt: 

 • Op basis van de weging komt u tot een besluit: hulp organiseren of melden. 

Hulp organiseren en de effecten volgen

 • Als de ouder erkent dat er een probleem is en graag hulp wil ontvangen, zal de IB-er of schoolmaatschappelijk werker de ouders en het kind goed moeten doorverwijzen. Dat kan in overleg met het wijkteam,  de wijkwelzijnsorganisatie (maatschappelijk werk), de Jeugdgezondheidszorg (schoolarts) of een andere relevante instantie.
 • Kondig aan in uw gesprek de hulpverlenende instantie dat u de ouders gaat doorverwijzen. Check na één of twee weken bij de hulpverlenende organisatie of de ouders ook daadwerkelijk hulp hebben gezocht.
 • Leg de afspraken omtrent doorverwijzing naar de hulpverlenende organisatie vast in het leerlingdossier.
 • Nadat u ervoor gezorgd heeft dat de ouders (en het kind) zijn doorverwezen naar een hulpverlenende instantie, blijft u het kind volgen. 
 • Wanneer u zorgen blijft houden of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. Kijk welke afspraken eerder zijn gemaakt en check of deze zijn nagekomen en wat de resultaten daarvan zijn geweest. Indien de zorgen / signalen blijven: bespreek dit in het interne zorgteam en overweeg een melding bij Veilig Thuis

Melden en de effecten volgen

 • Wanneer de (reeds bestaande) hulp niet voldoende blijkt te zijn, of wanneer er alsnog een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld blijft bestaan, dan bespreekt u dit met de ouders en/of het kind. U geeft aan dat uw zorgen blijven bestaan en u kondigt aan dat u een melding gaat doen.
 • U doet een melding bij Veilig Thuis
 • Wanneer ouders hulp weigeren en er is een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld dan doet u een melding bij Veilig Thuis
 • Leg de gegevens over uw melding bij Veilig Thuis vast in het leerlingdossier.
 • Als het goed is neemt Veilig Thuis na enige tijd contact met u op om u te laten weten welke actie er door hen is genomen en welke afspraken er zijn gemaakt. Indien u geen terugkoppeling krijgt van Veilig Thuis kunt u ook zelf contact met hen opnemen. 
 • Nadat u gemeld heeft, blijft u het kind volgen.
 • Wanneer u zorgen blijft houden of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. Neem z.s.m. contact op met Veilig Thuis en bespreek met hen dat u (nog altijd / opnieuw) signalen opmerkt. Dit kan tot een tweede melding leiden, waarbij Veilig Thuis opnieuw de verantwoordelijkheid heeft om de zaak te onderzoeken.

Aandachtspunten bij stap 5 Hulp of Melden:

 • In het protocol van de Jeugdgezondheidszorg kunt u zien wat de schoolarts / jeugdarts doet als ouders hulp willen of als zij hulp weigeren.