Afdrukken

Stap 5 van de meldcode bestaat uit het doorlopen van 5 belangrijke afwegingen: 

1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier.

Ja: Ga verder met afweging 2.

2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?

Nee: Ga verder met afweging 3

Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.

3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?

Nee: Melden bij Veilig Thuis

Ja: Ga verder met afweging 4.

4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?

Nee: Melden bij Veilig Thuis

Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?

Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.

Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.

 

In dit plaatje staan bovengenoemde afwegingen en bijbehorende beslissingen schematisch weergegeven.

 

Wanneer MOET je in ieder geval melden bij Veilig Thuis?

Het melden van mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:

1. In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

2. In alle ANDERE gevallen waarin je meent dat je als professional, gelet op je competenties, je verantwoordelijkheden en je professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

3. Wanneer je als professional die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

 Voor een uitgebreide toelichting zie V&Vn meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2018.

 

Hulp organiseren en effecten volgen of Melden en volgen

Het gaat om de bescherming van kind en of ouder(s) of de cliënt.. Je maakt de keuze: melding doen of zelf hulp regelen/bieden. Ga uit van jouw competenties en verantwoordelijkheden.

Belangrijk bij melding: laat dit eerst aan de betreffende cliënt, de ouder(s) en/of het kind weten. Bied je zelf hulp? Volg dan de effecten en doe alsnog melding als de situatie niet verbetert.

Als de ouder/cliënt erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zul je in overleg moeten beslissen wat de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.

De instantie die daar advies over kan geven is bijvoorbeeld Veilig Thuis, het AMW, het Wijkteam of  het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Opvoedpoli.  In de sociale kaart kun je naar een andere relevante instantie zoeken.

Verantwoordelijkheid voor vervolg:

Melden van vermoedens van kindermishandeling en of huiselijk geweld

Terugkoppeling

Na een melding bij Veilig Thuis hoort Veilig Thuis terug te koppelen aan de melder wat er met de melding gebeurd is. Mocht dit terugkoppelen te lang duren, dan bel jij zelf naar Veilig Thuisom actief te informeren naar de stand van zaken betreffende de melding en de eventuele hulpverlening die op gang gebracht is.

Verhuisd?

Mochten de ouders en kind in de tussentijd verhuisd zijn en de zorgen zijn er nog :