U bent:

activiteitenbegeleider / agogisch werkende/ rehab coach/ arbeidshulpverlener / trajectbegeleider / (ambulant) psychiatrisch hulpverlener / bewegingstherapeut / creatief therapeut / sociotherapeut / psychomotorisch therapeut / ergotherapeut / fysiotherapeut / maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch hulpverlener / (basis) psycholoog / pedagoog / persoonlijk begeleider bemoeizorg / diëtist / logopedist / verpleegkundige / woonbegeleider :

Wat u moet doen: 

   • U kunt tijdens uw contacten met uw cliënt  signalen van vermoedens van kindermishandeling, of huiselijk geweld opmerken. Maak gebruik van de signalenlijst en leg uw observaties vast. Omschrijf zo feitelijk mogelijk welke signalen u zijn opgevallen, en om welke specifieke situaties het gaat waar u zorgen over heeft. Als er sprake is van letsel, vermeld dan de plaats en het soort letsel. 
   • Gebruik bij cliënten met een psychiatrische stoornis de SIK lijst en neem contact op met de afdeling Jeugd of Preventie afdeling om de kindproblematiek te bespreken
   • U kunt ook signalen van vermoedens van kindermishandeling binnen krijgen via bijvoorbeeld de school, de huisarts of ouders/kinderen zelf. Overleg dan direct met de afdeling Preventie of Jeugd van Arkin.
   • Aarzel niet en bespreek uw signalen/zorgen altijd met de aandachtsfunctionaris, teampsychiater of teammanager.
   • Deze zijn verantwoordelijk voor het bijeenroepen van het interne team- of stafoverleg voor het coördineren van de te zetten stappen.
   • U bent aanwezig bij de bespreking van uw signalen/vermoedens in het teamoverleg. (Zie ook stap 2: collegiale consultatie) 
   • Zorg ervoor dat datgene wat er tijdens het interne teamoverleg afgesproken is nauwkeurig wordt vastgelegd in het dossier van het kind (ECD).
   • Overweeg altijd om  contact op te nemen met Veilig Thuis voor (telefonisch) advies of consult. Een adviesgesprek bij Veilig Thuis kan zonder de naam van het betreffende kind te noemen. U hoeft daar geen toestemming voor te hebben van kind, ouders of andere betrokkenen.
   • LET OP: Als een kind of partner in acuut gevaar is, dan overlegt u direct met de aandachtsfunctionaris /psychiater / teammanager en belt de Politie. Overleg met Veilig Thuis indien mogelijk!

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de psychiater (K&J) / teammanager.

 

 

Aandachtspunten bij stap 1 Signaleren :

 • Houd bij het signaleren van vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld altijd rekening met het feit dat signalen niet altijd op kindermishandeling hoeven te wijzen. Een kind kan blauwe plekken tonen door een ziekte, of het kind kan bepaald gedrag vertonen dat het gevolg is van iets anders dan kindermishandeling of huiselijk geweld. Voorzichtigheid is geboden en met name collegiale consultatie kan verhelderend werken (zie stap 2).
 • Veel kinderen die aangemeld worden bij GGZ-K&J hebben ouders die zélf ook psych(iatr)ische problemen hebben. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de opvoedingssituatie. Bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld dient u standaard (en liefst al bij de intake) contact op te nemen met de GGZ-behandelaar van de betreffende ouder(s) om gezamenlijk een inschatting te maken van de risico's / veiligheid van het kind of de kinderen. Bespreek dit altijd eerst met de teampsychiater of hoofdbehandelaar. 
 • Bekijk ook de website over Kopp kinderen