Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Aanmelden bij verwijsindex

 

In de Verwijsindex Risico's Jeugdigen registreren professionals , waaronder artsen, hulpverleners en begeleiders van kinderen en jongeren tot 23 jaar, het als er iets mis gaat met een jeugdige.

Bijvoorbeeld als er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, het kind of de jongere spijbelt, in aanraking komt met de politie, of drugs gebruikt.  Met deze registratie wil men vroegtijdig gezamenlijk afgestemde hulp of ondersteuning kunnen bieden. Om de privacy van kinderen te beschermen staat in het systeem alleen dat er iets is en niet wat er aan de hand is.

Het systeem koppelt de verschillende hulpverleners aan elkaar zodat er besproken kan worden wie wat doet. 

Achterlating en Huwelijksdrang

Achterlating

Meisjes worden in de vakantie in het land van herkomst achtergelaten.

Signalen

Na de zomer verschijnen veel meisjes niet meer op hun opleiding. Er kan sprake zijn van gedwongen achterlating van meisjes, in enkele gevallen ook jongens. 
Hiermee samenhangend kan er sprake zijn van een gedwongen huwelijk.

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, vrouw, jongen of man tot een huwelijk, door ouders, familie of gemeenschap. Huwelijksdwang komt voor in diverse etnische en religieuze gemeenschappen in Nederland, zoals de Turkse, Marokkaanse, Surinaams-Hindoestaanse, Somalische, Iraanse, Iraakse, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische en Chinese gemeenschap. De
verwachting is dat de problematiek zich ook voordoet in zeer gesloten (religieuze) autochtone gemeenschappen. 
De slachtoffers zijn vooral meisjes en vrouwen. Echter, jongens en mannen worden soms ook gedwongen.

Advies vragen en of melden bij Veilig thuis

Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)  geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Er kan advies  gevraagd worden en/of een melding gedaan worden. Kinderen en ouders kunnen zelf ook bellen als ze behoefte hebben aan ondersteuning of advies.

Het landelijke telefoonnummer 0800 2000 verbindt u 24/7  direct door naar de Veilig Thuis organisatie in uw regio of woonplaats. 

 Voor meer informatie: zie website Veilig Thuis.

Veilig Thuis heeft een handelingsprotocol Veilig thuis. Daarin staat wat de werkwijze is, gebaseerd op de wet. 

Sinds 2015 is er ook een triage instrument waarin het besluitvormingsproces staat beschreven binnen Veilig Thuis.

Alertlijst eergerelateerd geweld

Alert lijst

In contacten over eergerelateerd geweld zijn een aantal aandachtspunten waar je op bedacht moet zijn. 


Als zorgen blijven

Belangrijk!

 • Uw verantwoordelijkheid op basis van de Wet meldcode houdt niet op bij het doen van een melding of het doorverwijzen naar hulp/behandeling.
 • U bent er (mede) verantwoordelijk voor dat het slachtoffer van kindermishandeling of huiselijk geweld ook daadwerkelijk de hulp/bescherming krijgt die hij of zij nodig heeft.
 • Deze hulp moet erop gericht zijn dat de veiligheid van het kind/de volwassene gegarandeerd is, dat er hulp is om de opgedane schade (zoveel mogelijk) te herstellen én dat er hulp is om de risico's op herhaald geweld/mishandeling/verwaarlozing/misbruik in de toekomst te voorkómen.

Wat u moet doen indien er zorgen blijven, óók na doorverwijzing naar hulp:

 • Zijn de ouders en het kind of de cliënt doorverwezen naar een hulpverlenende instantie, intern of extern, dan is het van belang om het kind of het cliëntsysteem te blijven volgen. 
 • Wanneer de zorgen blijven bestaan of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan dient u opnieuw in actie te komen. Dit betekent: opnieuw de stappen van de meldcode doorlopen. Of bij acute zorgen: (opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
 • Kijk welke afspraken eerder zijn gemaakt en check of deze zijn nagekomen en wat de resultaten daarvan zijn geweest. Indien de zorgen / signalen blijven: bespreek dit direct met Veilig Thuis.
 • Wanneer de (reeds bestaande) hulp niet voldoende blijkt te zijn, of wanneer er alsnog een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld blijft bestaan, dan bespreekt u dit met de ouders en/of het kind, of de volwassen cliënt. U geeft aan dat uw zorgen blijven bestaan en u kondigt aan dat u gaat overleggen met Veilig Thuis.
   

Wat u moet doen indien er zorgen blijven, óók na een melding bij Veilig Thuis:

 • Ook nadat u gemeld hebt, blijft u het kind, het gezin of de cliënt volgen. Wanneer zorgen blijven bestaan of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. Dit betekent: opnieuw de stappen van de meldcode doorlopen. Of bij acute zorgen: (opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
 • Neem opnieuw contact op met Veilig thuis en bespreek met hen dat u (nog altijd / opnieuw) zorgelijke signalen opmerkt. Dit kan tot een tweede melding leiden, waarbij Veilig Thuis opnieuw de verantwoordelijkheid heeft om de zaak te onderzoeken. 

Wat u moet doen indien ouders/cliënten hulp weigeren of traineren:

 • Wanneer ouders of cliënt(en) hulp weigeren of traineren, en er is een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld dan doet u direct een melding bij Veilig Thuis.

Wat u moet doen indien de cliënt of het gezin / kind verhuist naar een andere woonplaats:

 • Bij verhuizing van een kind/gezin of cliënt over wie zorgen/vermoedens bestaan van kindermishandeling/huiselijk geweld, dient u contact op te nemen met uw collega (organisatie) in de nieuwe woonplaats van het kind en met Veilig Thuis van de betreffende regio waarnaartoe verhuisd is.
 • Indien een kind/gezin verhuist waarvan u weet dat zij (onlangs) gemeld zijn bij Veilig Thuis: check dan altijd of Veilig Thuis op de hoogte is van de verhuizing en of de verantwoordelijkheid voor de melding is overgedragen aan Veilig Thuis in de nieuwe regio waarnaartoe verhuisd is.
   

Als zorgen blijven

 

Als je na 2-3 maanden je nog zorgen  maakt over het gezin of volwassene, dan neem je weer contact op met je teamleider en bespreek je je zorgen over het kind, gezin of volwassene.

 

 

 

Als zorgen blijven

Als na 2-3 maanden de zorgen blijven bestaan bij de medewerker of bij jou als teamleider/wijkmanager, dan neem je opnieuw contact op met de aandachtsfunctionaris om de zorgen te bespreken.

Als zorgen blijven

Belangrijk

 • Jouw verantwoordelijkheid op basis van de Wet meldcode houdt niet op bij het doen van een melding of het doorverwijzen naar hulp/behandeling.
 • Je bent er (mede) verantwoordelijk voor dat het slachtoffer van kindermishandeling of huiselijk geweld ook daadwerkelijk de hulp/bescherming krijgt die hij of zij nodig heeft.
 • Deze hulp moet erop gericht zijn dat de veiligheid van het kind/de volwassene gegarandeerd is, dat er hulp is om de opgedane schade (zoveel mogelijk) te herstellen én dat er hulp is om de risico's op herhaald geweld/mishandeling/verwaarlozing/misbruik in de toekomst te voorkómen.
   

Wat je moet doen indien ouders/cliënten hulp weigeren of traineren:

 • Wanneer ouders of cliënt(en) hulp weigeren of traineren, en er is een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld dan doe je direct een melding bij Veilig Thuis.

Wat je moet doen indien de cliënt of het gezin / kind verhuist naar een andere woonplaats:

 • Bij verhuizing van een kind/gezin of cliënt over wie zorgen/vermoedens bestaan van kindermishandeling/huiselijk geweld, dien je contact op te nemen met je collega (organisatie) in de nieuwe woonplaats van het kind en met Veilig Thuis van de betreffende regio waarnaartoe verhuisd is.
 • Indien een kind/gezin verhuist waarvan je weet dat zij (onlangs) gemeld zijn bij Veilig Thuis: check dan altijd of Veilig Thuis op de hoogte is van de verhuizing en of de verantwoordelijkheid voor de melding is overgedragen aan Veilig Thuis in de nieuwe regio waarnaartoe verhuisd is.
   

Basismodel Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Het basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is hier te vinden.

Beroepsgeheim,meldcodes, meldrecht en conflict van plichten

 

 

 

Manifest privacy jeugd VNG

Overleggen met de aandachtsfunctionaris binnen de gemeente mag altijd, ook zonder toestemming van de cliënt, ouders of kind. 

Bij het signaleren van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld speelt altijd de vraag: kan ik met andere professionals mijn vermoedens bespreken en wat mag ik dan met anderen bespreken? Laat je leiden door de richtlijnen die er zijn en wees niet bang voor maatregelen zoals die van de tuchtraad.

Openheid en eerlijkheid naar ouders, kinderen, jongeren of cliënten heeft altijd de voorkeur. In sommige gevallen kan dat niet omdat de betrokkenen niet te bereiken zijn, omdat er toestemming geweigerd wordt terwijl er wel een veiligheidsrisico aanwezig is, omdat de dreiging voor een kind of cliënt vergroot zou worden.

Als je in het belang van het kind of je cliënt zorgvuldig handelt en vastlegt wat je bespreekt, met wie je dat doet en waarom je eventueel afwijkt van de regels, dan ben je zorgvuldig aan het werk. Openheid betrachten is niet altijd mogelijk en niet altijd in het belang van de cliënt. Als je dat goed kunt uitleggen en goed hebt opgeschreven en bij voorkeur met collega's of met Veilig Thuis overlegd, dan handel je zorgvuldig.

 

De afspraken:

Je mag spreken met derden als je toestemming van de ouder en of het kind (vanaf 12 jaar) hebt. Dat heeft ook uitdrukkelijk de voorkeur. Daarbij geldt dat er niet meer wordt uitgewisseld dan nodig om hulpverlening op gang te brengen.

 • Als je iets deelt, doe het dan via een beveiligde omgeving
 • Het delen van info zoveel mogelijk altijd eerst bespreken met ouders en kind zelf
 • Schrijf alles op wat je besproken hebt
 • Deel alleen wat nodig is
 • Schrijf op waarom je afwijkt of waarom je ouders niet hebt ingelicht (toestemming hebt gevraagd)
 • Per keer dat je info deelt: opnieuw en weer toestemming vragen aan cliënt, ouder of kind

 

 

Wanneer het niet mogelijk is die toestemming te verkrijgen of de toestemming wordt geweigerd, dan zijn er een aantal spelregels.

 • Met Veilig Thuis  mag altijd gesproken worden zonder toestemming van ouder(s) of kind. Dat geldt voor het melden van een vermoeden kindermishandeling/huiselijk geweld.Om advies te vragen hoeft u geen gegevens van het betreffende gezin te vermelden.
 • Met derden kan gesproken worden zonder de naam van het betreffende gezin te noemen. 
 • Wanneer de veiligheid van het kind/cliënt in het geding is kan besloten worden dat met anderen overlegd moet worden ook zonder de toestemming van betrokkenen. Daarbij geldt dat de overwegingen waarom dit gebeurt zorgvuldig moeten worden beschreven in het dossier van kind, gezin of cliënt. En ook hier geldt dat alleen datgene wordt besproken dat nodig is om hulpverlening op gang te brengen. Overleg met Veilig Thuis.

 

 


 

 De meldcodes en richtlijnen die gebruikt zijn als bron voor www.handelingsprotocol.nl vind je hier.

 

 

 

 

 

bijzondere blauwe plekken


Bijzondere blauwe plekken

Locatie is belangrijk, ga na of het waarschijnlijk is dat een kind bij gewoon spelen daar blauwe plekken krijgt.Kinderen krijgen meestal blauwe plekken op plaatsen waar het bot dicht onder de huid zit (Schenen, knieën, ellebogen, heupen, wervelkolom, voorhoofd en onder de kin).

Blauwe plekken op verdachte plaatsen:


Casus ( medisch) waarbij Veilig Thuis om informatie vraagt

Huisarts heeft een gescheiden moeder in de praktijk met 7-jarige dochter. Moeder is bekend met alcoholproblematiek en is al enige tijd onder behandeling bij de GGZ. De school van het meisje heeft een melding gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Veilig Thuis. Nu krijgt de huisarts een telefonisch verzoek van Veilig Thuis om informatie over moeder en dochter te verstrekken. Huisarts vraagt zich af of zij hierop in mag gaan.

Advies

In artikel 6 ‘Informatie op verzoek van Veilig Thuis’ van de in september 2008 verschenen Meldcode en Stappenplan ‘Artsen en kindermishandeling’ wordt een duidelijk antwoord met toelichting op deze vraag gegeven.

 1. De arts die door Veilig Thuis wordt benaderd om informatie, verstrekt – eventueel ook zonder de toestemming van betrokkenen – alle tot zijn beschikking staande informatie die noodzakelijk is om kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken.
 2. Veilig Thuis onderbouwt haar verzoek zodanig dat de arts kan bepalen welke gegevens relevant kunnen zijn voor Veilig Thuis en welke niet.
 3. De arts kan alleen van informatieverstrekking afzien om gewichtige redenen, het belang van het kind betreffende. De arts deelt een dergelijk afwijzend besluit gemotiveerd aan Veilig Thuis mee.

Toelichting

Veilig Thuis kan naar aanleiding van een melding besluiten een onderzoek in te stellen. Veilig Thuis wint dan informatie in bij verschillende beroepskrachten in de omgeving van het gezin, zoals leerkrachten, het consultatiebureau et cetera. Ook artsen kunnen op die manier worden gevraagd om als informant van Veilig Thuis op te treden. In de regel gebeurt dit na het gesprek van Veilig Thuis met de ouders. De ouders zijn dan op de hoogte dat Veilig Thuis informanten gaat benaderen.

Indien de melding daar aanleiding toe geeft, heeft Veilig Thuis de bevoegdheid om in de beginfase vooronderzoek te doen zonder medeweten van de ouders. In die laatste situatie zal Veilig Thuis dit vermelden.

Voor iedere arts die een verzoek om informatie van Veilig Thuis krijgt, blijft uitgangspunt dat informatieverstrekking met toestemming van het kind en/of diens ouders plaatsvindt. Het meldrecht uit de Wet op de Jeugdzorg (WJz) biedt artsen echter zeker de mogelijkheid om zonder toestemming informatie aan Veilig Thuis te verstrekken. Dit is toegestaan als dat ‘noodzakelijk is om kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden te onderzoeken.’

De meldcode verlangt daarom van de arts om in beginsel (relevante) informatie te verstrekken vanuit de gedachte dat – als Veilig Thuis onderzoek heeft ingesteld – in elk geval sprake is van een redelijk vermoeden en van een noodzaak om (vermoedens van) mishandeling te onderzoeken. Wel moet Veilig Thuis de arts helpen bij diens belangenafweging en bij het bepalen welke gegevens relevant kunnen zijn voor het onderzoek en welke niet. De arts kan afzien van informatieverstrekking om ‘gewichtige redenen, het belang van het kind betreffende’. Op de arts rust dan wel een expliciete motiveringsplicht: de meldcode verlangt van hem om duidelijk te motiveren waarom hij geen informatie verstrekt.

Definitie Eergerelateerd Geweld

Er rouleren diverse termen: eerwraak, eermoord, eerzuivering, eergerelateerd geweld. Meestal gebruikt men het bredere begrip eergerelateerd geweld. 

Definitie eergerelateerd geweld

De meest gebruikte definitie van eergerelateerd geweld is:

“Eergerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken” (Bureau Beke, 2005).

Definitie eergerelateerd geweld

De meest gebruikte definitie van eergerelateerd geweld is:

“Eergerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken” (Bureau Beke, 2005).

Als werkdefinitie kan er aan toe gevoegd worden: “Eergerelateerd geweld is een vorm van geweld binnen een breder scala van eergerelateerde handelingen om aantasting van de eer te beperken of te voorkomen.” (Vocas trainingen)

Deze toevoeging ondersteunt het preventieve kader waarbinnen voor eergerelateerd geweld veel hulpverleners werken. Het is zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te krijgen of familie eer een rol speelt binnen een gezin zodat er in de begeleiding aandacht voor kan zijn en escalatie wordt voorkomen.

 

Uit de definitie kunnen 3 belangrijke elementen gehaald worden

1)     Geweld kent naast een fysieke vorm ook een geestelijke vorm, die bij eergerelateerd geweld zeer vaak ingezet wordt, bv in de vorm van onderdrukking en psychische druk tot conformeren aan de groepsnorm.

2)      De collectieve mentaliteit waarbinnen het plaatsvindt, geeft aan dat de omgeving  een zeer belangrijke factor is binnen eergerelateerd geweld. De positie van de familie is afhankelijk van de manier waarop er naar hen gekeken wordt en over hen gedacht wordt. Om schendingen en eerherstel te voorkomen is grote conformatie vaak van belang.

3)     “Iets waarvan de buitenwereld van op de hoogte dreigt te raken” verwijst wederom naar de collectieve mentaliteit maar geeft daarnaast expliciet aan dat de buitenwereld niet mag weten wat er speelt. Hierbij is het niet van belang of het gebeurde een roddel of een feit is, beide kan ernstige schade aanrichten. Het gaat tenslotte over wat men denkt en niet hetgeen er daadwerkelijk gebeurd is.

Veel inzet van de familie zal er op gericht zijn om de eventuele eerschending te verbergen.

De stappen van de meldcode zien er bij eergerelateerd geweld en huwelijksdwang zo uit.

website eergerelateerd geweld(yourright2chose)

Onderscheid met huiselijk geweld

Eergerelateerd geweld lijkt in haar uitingsvormen vaak op andere vormen van ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ als huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is echter een kenmerkend verschil:

Daar waar “regulier”huiselijk geweld vaak iets zegt over de individuele componenten van zowel het slachtoffer als de dader, denk bijvoorbeeld aan : "de dader heeft moeite met agressieregulatie", kent geweld vanuit een eermotief een extra dimensie.

De druk vanuit de gemeenschap direct of indirect speelt bij eergerelateerd geweld een grote prominente rol. Vrij vertaald zou men eergerelateerd geweld kunnen zien als opgelegd geweld en agressie om het grotere familiebelang te beschermen. Dit is dus veel meer een geweldvorm met een externe oorzaak. Dit vraagt dus een andere begeleiding dan wanneer er sprake is van een interne oorzaak van geweld.

Zie ook signalen huiselijk geweld en kijk bij risicotaxatie instrumenten onder het kopje 4, wegen van het geweld.

Definitie Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd.

definitie partnergeweld/huiselijk geweld

 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).

Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat plegers de meest kwetsbare personen kiezen, als slachtoffer. Een ander kenmerk van huiselijk geweld is de omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en soms noodgedwongen – blijvend deel uitmaken van elkaar’s leef- en woonomgeving. Hiermee hangt samen dat huiselijk geweld vaak een stelselmatig karakter heeft en er een hoog recidiverisico is. Geweld in het gezin gaat vaak met andere problematiek gepaard, zoals spanningen tussen echtgenoten, werkloosheid of verslaving.

 

zie ook :

 

 

 

Pagina 1 van 7

© Handelingsprotocol.nl - digitale meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Webdesign: WebLab42