Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

SBO en SO: de diverse vormen van speciaal onderwijs


Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn basisscholen bedoeld voor kinderen met een betrekkelijk laag of laag intelligentieniveau, kinderen die een leerachterstand hebben, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Het speciaal basisonderwijs valt niet onder de wet 'speciaal onderwijs', maar is in feite een speciale vorm van onderwijs voor kinderen die het op een reguliere basisschool niet redden. Kinderen op sbo-scholen dienen na het verlaten van deze school dezelfde basiskennis behaald te hebben als kinderen die op een gewone basisschool gezeten hebben, maar ze mogen daar wel langer over doen. Uitlopen kan tot 14 jaar.


Speciaal Onderwijs (SO)

Nederland kent 10 verschillende typen scholen voor Speciaal Onderwijs. Deze 10 typen scholen zijn verdeeld in vier clusters:

Cluster 1 scholen: Dit zijn scholen voor leerlingen met een visuele beperking. De ruime meerderheid van kinderen met een visuele beperking gaat overigens, met ambulante begeleiding, naar het reguliere onderwijs. De overige leerlingen bezoeken de SO scholen van de instellingen Bartiméus en Koninklijke Visio. Ook gaan sommige leerlingen naar andere vormen van speciaal onderwijs.

Cluster 2 scholen: Dit zijn scholen voor dove en slechthorende kinderen en scholen voor kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden, mogelijk in combinatie met een andere handicap.

Cluster 3 scholen: Dit zijn scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen (LG/MG), leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ) en leerlingen met epilepsie.

Cluster 4 scholen: Dit zijn scholen voor leerlingen met een ernstig gedragsprobleem en/of een psychiatrische stoornis.

Ondersteund door: