CARE-NL Codeerblad (standaard versie)


Aanmeldingsnummer


Datum


Naam

Man / Vrouw

Relatie tot kind

Geboortedatum

Aangemeld

Melder 1Melder 2Opvoeder 1Opvoeder 2Opvoeder 3Kind 1Kind 2Kind 3Categorie mishandelingReden melding/ verwijzing


Ouderfactoren (O)

Score

(J, ?, N, X)

Motivering

Geïndiceerde interventie

O1. In het verleden gepleegde mishandeling van een kind

Kritiek item: J/ N

Opvoeder 1Opvoeder 2O2. De ouder/verzorger is zelf slachtoffer van kindermishandeling

Kritiek item: J / N

Opvoeder 1
Opvoeder 2
O3. Ernstige psychische stoornis

Kritiek item: J / N

Opvoeder 1
Opvoeder 2
O4. Suïcidale of moorddadige gedachten

Kritiek item: J / N

Opvoeder 1
Opvoeder 2
O5. Problemen met het gebruik van middelen

Kritiek item: J/ N

Opvoeder 1
Opvoeder 2
O6. Persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt door boosheid, impulsiviteit of instabiliteit0

Kritiek item: J/ N

Opvoeder 1
Opvoeder 2
O7. Sterke minimalisering of ontkenning van kindermishandeling

Kritiek item: J/ N

Opvoeder 1
Opvoeder 2
O8. Negatieve houding ten opzichte van interventie

Kritiek item: J / N

Opvoeder 1
Opvoeder 2


Ouder–Kind factoren (OK)

Score

(J, ?, N, X)

Motivering

Geïndiceerde interventie

OK9. Problemen met kennis over de opvoeding van kinderen, opvoedingsvaardigheden en –attitudes


Kritiek item: J / N


OK9:

Opvoeder 1
OK9:

Opvoeder 2
OK10. Negatieve opvattingen ten aanzien van het kind

Kritiek item: J / N


OK10:

Opvoeder 1
OK10:

Opvoeder 2
OK11. Problemen in de interactie tussen ouder en kind

Kritiek item: J / N


OK11:

Opvoeder 1
OK11:

Opvoeder 2


Kind factoren (K)

Score

(J, ?, N, X)

Motivering

Geïndiceerde interventie

K12. Kwetsbaarheidverhogende kenmerken van het kind

Kritiek item: J / NGezinsfactoren (G)

Score

(J, ?, N, X)

Motivering

Geïndiceerde interventie

G13. Gezinsstressoren

Kritiek item: J / N
G14. Sociaal–economische stressoren


Kritiek item: J / N

G15. Ontoereikende sociale steun


Kritiek item: J / N
G16. Relationeel geweld


Kritiek item: J / N
G17. Culturele invloeden


Kritiek item: J / N
Seksueel misbruik (S)


S18. RRASOR


Kritiek item : J / N

1.

Eerdere arrestaties en veroordelingen voor seksueel geweld.


Veroordelingen:

 • 0    (0 pnt)
 • 1    (1 pnt)
 • 2-3 (2pnt)
 • 4    (3 pnt)


Arrestaties:

 • 0       (0 pnt)
 • 1-2    (1pnt)
 • 3-4-5 (2pnt)
 • > 6    (3 pnt)


2.

Was het slachtoffer een vreemde (geen verwantschap)?


 • Ja    (1 pnt)
 • Nee (0 pnt)


3.

Was het slachtoffer een man

(mannelijk geslacht)?


 • Ja    (1 pnt)
 • Nee (0 pnt)4.

Wat is de leeftijd van de (vermoedelijke) dader?


 • 18 t/m 25 jaar (1 pnt)
 • o > 25 jaar         (0 pnt)
Risicocategorie[1]: Laag / matig / hoog


Eindscore:

Risicoscenario’s

Motivering


1. Aard

Mogelijke (levensbedreigende) daden, die het risico verhogen

2. Kans

Wat is de kans dat mishandeling zal plaatsvinden in de toekomst?


Hoog

Matig

Laag3. Termijn (wanneer)

Wanneer zal de volgende mishandeling plaatsvinden (week, maand of jaar bijvoorbeeld)? Wat zijn triggers van mishandeling (geweest) op basis waarvan de dreiging laag, matig of hoog is?

4. Frequentie/ duur

Wat is de meest waarschijnlijke frequentie en voor hoe lang zal de mishandeling plaatsvinden (dagelijks, maandelijks of een aantal keren per jaar)

5. Ernst (lichamelijk)

Wat kan potentieel de schade zijn voor het kind (blauwe plekken, botbreuken, brandwonden)?


Hoog

Matig

Laag6. Ernst (emotioneel)

Wat is de impact (emotionele schade) van de toekomstige mishandeling?


Hoog

Matig

Laag7. Factoren die het risico verhogen of verlagen

Wat zijn de protectieve en/of risicofactoren die het risico respectievelijk verlagen of verhogen?

Andere overwegingen (overige risicofactoren cruciaal voor de betreffende casus)
Motivering:Eindconclusie Risicotaxatie


Risico toekomstige kindermishandeling door Opvoeder 1Laag     Matig     Hoog


Motivering (op basis van de huidige situatie):Risico toekomstige kindermishandeling door Opvoeder 2Laag     Matig     Hoog


Motivering (op basis van de huidige situatie):Eindoordeel GEZINLaag     Matig     Hoog


Beoordelaar:

Datum:Handtekening


[1] Omcirkelen welk niveau van risico van toepassing is op basis van de eindscore RRASOR.