U bent:

activiteitenbegeleider / agogisch werkende/ rehab coach/ arbeidshulpverlener / trajectbegeleider / (ambulant) psychiatrisch hulpverlener / casemanager/ bewegingstherapeut / creatief therapeut / sociotherapeut / diëtist/ psychomotorisch therapeut / ergotherapeut / fysiotherapeut / intake coördinator/ maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch hulpverlener /  pedagoog / persoonlijk begeleider bemoeizorg/  rehab coach/ preventie functionaris/ diëtist / logopedist / (ambulant) verpleegkundige/ groepsbegeleider/ woonbegeleider/ ervaringswerker . 

 

Wat u moet doen: 

  • U gaat na of u tijdig terugkoppeling ontvangt van de aandachtsfunctionaris/ psychiater / teammanager. Het is van belang dat u op de hoogte gesteld wordt van welke stappen er gezet zijn om uit te zoeken of sprake is van kindermishandeling en zo ja, om de mishandeling te stoppen en hulpverlening voor het kind (en de ouders) in gang te zetten.
  • U blijft de betreffende cliënt en eventuele kind alert observeren. Indien nodig komt u opnieuw in actie als de signalen die duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld terugkomen of niet stoppen.