U bent:

Aandachtsfunctionaris, Arts assistent/ Directielid/bestuurslid/ Gedragsdeskundige/ Geestelijk verzorgende/ Huisarts, Intake coördinator/ Klinisch psycholoog/ Preventiefunctionaris/ Psychiater/ (GZ) Psycholoog/ Psychotherapeut/diagnosticus, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ Systeemtherapeut/ Teammanager/coördinator/hoofd afdeling/ Verpleegkundig specialist/Verslavingsarts

U heeft een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid, conform de vijf stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Hier ziet u een infographic met die vijf stappen en het afwegingskader in stap 5. 

Hiernaast staan de vijf stappen met daar tussenin informatie, definities en handelingsadviezen.

 Dat houdt in:

 Signalering van kindermishandeling/huiselijk geweld als grondhouding:

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen ARKIN werkzaam zijn. Signalering is niet alleen een stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met cliënten,kinderen en jongeren wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.Als arts bent u verplicht bij stap 2 contact op te nemen met Veilig Thuis. 

Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld:

  • U bent de verantwoordelijke om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met cliënten  bespreekbaar te maken en de veiligheid van eventuele kinderen te beoordelen. (Kindcheck en Mantelzorgverlener check, zie stap 1)
  • U zet hulpverlening in gang (of laat zetten) en waar nodig bescherming.
  • U maakt met beroepskrachten binnen en buiten de organisatie afspraken over de onderlinge taakverdeling op cliëntniveau.
  • Als aandachtsfunctionaris, psychiater of teammanager bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne teamoverleg. 
  • Als lid van de directie of het bestuur bent u verantwoordelijk voor het beleid, de (interne) organisatie en het creëren van de benodigde randvoorwaarden.

Dit handelingsprotocol is gebaseerd op- en in lijn met de KNMG meldcode inclusief afwegingskader  en met de 'Handreiking Meldcode Kindermishandeling in de psychiatrie'.

Zie ook:

Kijk links in dit scherm en klik op de rode buttons voor de te volgen stappen.