U bent:

Arts assistent/ arts Maatschappij & Gezondheid/ Behandelaar/ Casemanager/ Directielid/bestuurslid/ (Forensisch) arts/verpleegkundige/ Gedragsdeskundige/ Geestelijk verzorgende/ Intake coördinator/ Intern vertrouwenspersoon/ Klinisch psycholoog/ Preventiefunctionaris/ Psychiater/ Psycholoog/ Psychotherapeut/diagnosticus, (Sociaal)psychiatrisch verpleegkundige/ Systeemtherapeut/ Teammanager/coördinator/hoofd afdeling/ Verpleegkundig specialist/Verslavingsarts

 U heeft een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid.

 Dat houdt in:

 Signalering van kindermishandeling/huiselijk geweld als grondhouding:

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen ARKIN werkzaam zijn. Signalering is niet alleeneen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met cliënten,kinderen en jongeren wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld:

  • U bent de verantwoordelijke om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met cliënten  bespreekbaar te maken en de veiligheid van eventuele kinderen te beoordelen. (Kindcheck)
  • U zet hulpverlening in gang (of laat zetten) en waar nodig bescherming.
  • U maakt met beroepskrachten binnen en buiten de organisatie afspraken over de onderlinge taakverdeling op cliëntniveau.
  • Als aandachtsfunctionaris, psychiater of teammanager bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne teamoverleg. 
  • Als lid van de directie of het bestuur bent u verantwoordelijk voor het beleid, de (interne) organisatie en het creëren van de benodigde randvoorwaarden.

Dit handelingsprotocol is gebaseerd op- en in lijn met de KNMG meldcode en met de 'Handreiking Meldcode Kindermishandeling in de psychiatrie'.

Zie ook:

Kijk links in dit scherm en klik op de rode buttons voor de te volgen stappen.