Als het kind gevaar loopt, meldt de medewerker van GGZ Arkin direct bij politie of Veilig Thuis en buiten kantooruren bij het mobiel crisisteam van Arkin.

 

  • Als het kind in acuut gevaar is en er direct bescherming nodig is: melden bij Veilig Thuis. Zij beoordelen direct wat er moet gebeuren en of het nodig is om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen (bijvoorbeeld als een kind met verwondingen naar het ziekenhuis moet en de ouders willen het niet meegeven of weghalen uit het ziekenhuis. Dan kan er heel snel een voorlopige onder toezichtstelling (O.T.S) worden gevraagd zodat de ouders (tijdelijk) het gezag niet hebben over hun kind).
  • Als er een dreigende situatie ontstaat in het gebouw van de GGZ: bel de politie en vervolgens Veilig Thuis als het om een melding van kindermishandeling gaat.
  • Bij twijfel: bel Veilig Thuis om advies te vragen.
  • Als er acuut gevaar is voor partners of andere volwassen gezinsleden: bel de politie en vervolgens Veilig Thuis

 

Mobiel Crisisteam Arkin

Het Mobiel Crisisteam is onderdeel van de Spoedeisende Psychiatrie van Arkin.

Wat doet het MCT?:

  • De medewerkers ((GZ)psychologen en pedagogen) verlenen directe hulpverlening aan kinderen en jeugdigen in crisissituaties, waarbij primair sprake is van psychosociale en/of psychiatrische problematiek.
  • De werkzaamheden vinden vooral plaats in de avond- en nachturen en de weekenden: de werkzaamheden worden vooral buiten de instelling verricht, bijvoorbeeld op het politiebureau of in het gezin.
  • De cliënt en het cliëntsysteem worden transmuraal en outreachend behandeld en begeleid.

tel 020 - 523 54 33

Wanneer bereikbaar :

  • Overdag is het team bereikbaar voor consultatief overleg en is zo nodig inzetbaar bij kinderpsychiatrische crisissituaties.
  • Bij een noodgeval buiten kantooruren kunnen verwijzers contact opnemen met het Mobiel Crisisteam (MCT) (tel: 020-5235433). Het MCT komt naar de plek waar het kind/ de jongere zich bevindt, onderzoekt deze en verwijst zonodig door. Indien nodig kan een kinder- en jeugdpsychiater worden geconsulteerd door de MCT-medewerker.

 

 

Telefoon Veilig Thuis: 0800 2000

Telefoon Politie: 0900-8844 of 112

Telefoon MCT:  

020 523 54 33 Volwassenen na kantooruren

020 515 85 78 Jeugd 24 uur per dag

www.spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl