Gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld 

Kindermishandeling kan volgens een rapport van de Gezondheidsraad uit 2011 zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de ontwikkeling en het functioneren van kinderen, die kunnen voortduren tot in de volwassenheid. Mishandeling heeft nadelige effecten op de ontwikkeling van de hersenen en ook op de fysieke ontwikkeling van kinderen. Door de grote plasticiteit van het kinderbrein lopen jonge kinderen sneller schade op. Bij heel jonge kinderen verstoort mishandeling een veilige hechting aan de ouders, wat ernstige gevolgen heeft voor het algeheel sociaal functioneren op latere leeftijd. Oudere kinderen kunnen gedragsproblemen krijgen en psychiatrische stoornissen ontwikkelen die doorwerken in de volwassen leeftijd. Bij volwassenen is bovendien geconstateerd dat zij, als zij als kind mishandeld zijn, ook vaker lijden aan chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en astma.

Zie ook het uitgebreide onderzoek hiernaar door Vincent Felitti.

Niet elk kind loopt evenveel schade op. De ernst van de gevolgen hangt onder andere af van factoren als:

• de ernst van het geweld, de verwaarlozing of het misbruik op zich;

• de leeftijd waarop het begint, hoe vaak het gebeurt en hoe lang het voortduurt;

• het wel of niet aanwezig zijn van steun uit de omgeving;

• de persoonlijkheid van het kind.

Factoren die mogelijk een beschermende werking hebben zijn zelfwaardering, veerkracht, bovengemiddelde intelligentie en goede interpersoonlijke vaardigheden.

 

Behandeling van mishandelde of verwaarloosde kinderen

In haar inaugurele rede[1] uit 2006 benadrukte hoogleraar Francien Lamers hoe belangrijk het is aandacht te besteden aan het mishandelde of verwaarloosde kind. Behandeling of therapie voor kinderen van wie bekend is dat zij mishandeld zijn kan bijdragen aan de preventie van kindermishandeling in latere generaties. Volgens hoogleraar Herman Baartman blijkt dat ongeveer 30% van de ouders die mishandelen zelf vroeger ook mishandeld zijn. Vaak zijn de niet-mishandelende ouders in therapie geweest.

 De directe en indirecte kosten van kindermishandeling voor de samenleving in Nederland zijn voor 2003 door Meerding geschat op meer dan 900 miljoen euro per jaar[2].

 

 


[1] http://www.ack.vu.nl/htmls/promoties/oraties/Francien%20Lamers/Inaugurele%20rede%20fl.pdf

 

[2] RIVM, JGZ-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling