Afdrukken

Dossiervorming wordt gedaan door medewerkers in profiel 2 en 3.

Van elk gesprek over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld wordt zorgvuldig verslag gelegd in het dossier van het kind / gezin (ECD). 

 1) U verzamelt alle aanwijzingen die uw vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld kunnen onderbouwen of ontkrachten en legt deze vast in het dossier van cliënt/ het kind/gezin (ECD). Daarbij maakt u duidelijk onderscheid tussen uw eigen bevindingen en de (subjectieve) mening van anderen. 

2) Wat u in ieder geval in het dossier vastlegt zijn:

 3) U bewaart dossiers die gegevens bevatten over (vermoedens van) kindermishandeling totdat het kind op wie de gegevens betrekking hebben 34 jaar is geworden of zoveel langer als in verband met goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.

3a) Dossiers van volwassenen worden tenminste 15 jaar bewaard of zoveel langer als in verband  met goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.

 4) Vernietiging van gegevens over (vermoedens van) kindermishandeling uit het dossier van het kind vindt uitsluitend plaats op verzoek van het kind zelf en uitsluitend als hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

 5) Een verzoek van een ouder om vernietiging van gegevens over (vermoedens van) kindermishandeling/huiselijk geweld uit diens eigen dossier, kan worden geweigerd vanwege het gerechtvaardigd belang van betrokken kinderen bij bewaring van die gegevens.

 6) Goed hulpverlenerschap kan meebrengen dat u ouders inzage in en/of afschrift van gegevens over kindermishandeling weigert.

Zie ook : privacy reglement Arkin

Bron: deze tekst is (gedeeltelijk) ontleend aan de KNMG meldcode.